Información del trabajo
Convocatoria y bases reguladoras del proceso de selección mediante concurso-oposición para la creación de una bolsa de trabajo de oficiales primera, emergencias (albañil y electricista), en el Ayuntamiento de Vallirana (Barcelona)
Ayuntamiento de Vallirana (Barcelona) Vallirana, Spain 44 Días Hace
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Vallirana (Barcelona)
Tipo de convocatoria: Bolsa de trabajo
Categoría/s: Personal de Oficios Varios
Sub Categoría:
Selección de: Personal Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazas convocadas: Una bolsa de trabajo de oficiales primera, emergencias (albañil y electricista)
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Vía de acceso: 
Código postal: 08759
Publicado: 21-01-2021
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 0
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 21-01-2021
Plazo fin presentación de Solicitudes: 10-02-2021
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Vallirana, Spain
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8322 (21/01/2021)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Vallirana (Barcelona)

EDICTO sobre aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección mediante concurso-oposición para la creación de una bolsa de trabajo de oficiales primera, emergencias (albañil y electricista), para cubrir con carácter de interinidad dos puestos de trabajo vacantes de esta categoría o para la ejecución de programas de carácter temporal (exp. 1458-0013-2020).

Texto y ficha Versión PDF (492.67 KB)

Modificación / Corrección de errores
Bases de la convocatoria

“APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER LA CREACIO D’UNA BORSA DE TREBALL D’OFICIALS 1ª, EMERGÈNCIES (PALETA i ELECTRICISTA), PER COBRIR AMB CARACTER D’INTERINITAT DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS D’AQUESTA CATEGORIA O PER L’EXECUCIO DE PROGRAMES DE CARACTER TEMPORAL.

 

1. OBJECTE DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés de selecció mitjançant concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball d’oficials de 1ª, Emergències (paleta i electricista) per cobrir amb caràcter d’interinitat dos llocs de treball vacants d’aquesta categoria o per l’execució de programes de caràcter temporal, per un període d’un any prorrogable per un any més.

El lloc de treball d’Oficial 1ª, emergències pertany a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d’oficis, del grup de classificació C, subgrup C2 segons l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

El nomenament serà d’interinitat regulat per l’article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, supeditada a les necessitats del servei i la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball d’Oficial 1ª Emergències, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vallirana. Dins d’aquesta retribució s’inclou un complement per disponibilitat, d’acord amb les característiques del lloc de treball.

La jornada de treball es distribuirà de dilluns a divendres amb disponibilitat per urgències fora de la jornada ordinària de treball, dissabtes o festius. Les hores realitzades en els esmentats serveis d’urgències, es reduiran en el mateix nombre d’hores de la jornada ordinària de treball, sense que en cap cas puguin ser abonades com a gratificacions extraordinàries.

S’estableix un període de pràctiques de 2 mesos obligatori i eliminatori, sent la qualificació final d’apte/a o no apte/a. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran exclosos del procés selectiu.

Per a aquesta qualificació el Tribunal és reunirà amb quòrum suficient i presentarà una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en sí mateix, el judici pràctic i l’autocontrol.

La missió del lloc de treball consisteix en realitzar i executar les tasques vinculades a la construcció, reparació i manteniment d’obres, tant a la via pública com a les dependències municipals, mantenir l'ordre i la neteja tant en l'obra com en les eines i facilitar i recolzar la tasca desenvolupada pels peons seguint les directrius encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

El termini per presentar sol·licituds, serà de vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO