Información del trabajo
Bases y la convocatoria de una plaza de educador/a social en el Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat (Barcelona)
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat (Barcelona)
Tipo de convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría/s: Educación, Profesor/a, Maestro/a, Educador/a, ...
Sub Categoría: Educador/a Social
Selección de: Personal Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazas convocadas: Una plaza de educador/a social
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Vía de acceso: Ingreso libre
Código postal: 08691
Publicado: 21-01-2021
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 1
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 21-01-2021
Plazo fin presentación de Solicitudes: 10-02-2021
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8322 (21/01/2021)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat (Barcelona)

ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la convocatoria de una plaza de educador/a social.

Texto y ficha Versión PDF (599.18 KB)

Modificación / Corrección de errores
Bases de la convocatoria

Bases reguladores de la convocatòria per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs - oposició lliure, d'una plaça de educador/a social de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat

1. Definició i objecte de la convocatòria

1.1 Es convoca un procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una plaça laboral d'Educador/a Social, assimilada al subgrup A2 de personal laboral de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2017 aprovada per acord de Junta de Govern de data 30/11/2020 i publicada al DOGC el 02/01/2018 i corresponent a la taxa per a la consolidació de l'ocupació temporal regulada a l'article 19, u, 6, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a 2017, pel que fa als supòsits previstos a la Disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

1.2 El nombre total de places és: UNA PLAÇA (1)

1.3 Les persones candidates que superin les proves de la fase d'oposició però que no obtinguin plaça, formaran un borsa de treball de la categoria de Educador/a Social per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, que es produeixin, en el període de 2 anys a partir de la data de l'acta del Tribunal qualificador de finalització del procés selectiu.

2. Condicions del lloc de treball d'adscripció i retribucions

2.1. Característiques bàsiques del lloc de treball

- Denominació: Educador/a Social

- Règim jurídic: Laboral

- Dedicació: Parcial a raó de 13 hores a la setmana (es preveuen augments puntuals de la jornada per atendre necessitats del servei)

- Subgrup de classificació: A2

- Les retribucions del lloc de treball seran: 716,18€ bruts al mes (14 pagues)

- Àrea d'adscripció: Àrea d'atenció a les persones

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

3.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

Les sol·licituds per participar en les corresponents proves d'accés, en què els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les bases per a la plaça, s'adreçaran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat i es presentaran en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16 de la Llei 39/2015, en el termini de vint (20) dies naturals a comptar des de la darrera publicació. Es farà publicació íntegra de les Bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Es publicarà un extracte d'aquesta convocatòria mitjançant anunci al DOGC. En el cas que el darrer dia escaigués en dissabte o festiu, es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.

Tots els successius anuncis, s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat i a la seu electrònica municipal.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO