Información del trabajo
Bases y convocatoria del proceso selectivo para proveer en propiedad siete plazas de agente de la Policía Local en el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona)
Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona) Olesa de Montserrat, Spain 44 Días Hace
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona)
Tipo de convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría/s: Policía Local, Guardia Urbana, Policía Portuaria, ...
Sub Categoría: Agente de la Policía Local / Guardia Urbana
Selección de: Personal Funcionario de Carrera
Grupo / Subgrupo: 
Plazas convocadas: Siete plazas de agente de la Policía Local
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Vía de acceso: 
Código postal: 08640
Publicado: 22-01-2021
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 7
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 22-01-2021
Plazo fin presentación de Solicitudes: 11-02-2021
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Olesa de Montserrat, Spain
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8323 (22/01/2021)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona)

ANUNCIO sobre bases y convocatoria del proceso selectivo para proveer en propiedad siete plazas de agente de la Policía Local.

Texto y ficha Versión PDF (840.92 KB)

Modificación / Corrección de errores
Bases de la convocatoria

Primera.- Objecte de la convocatòria

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir en propietat SET PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, de les quals 2 reservades per a dones, i les vacants sobrevingudes que es generin, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, 1 inclosa en el Pla d'Actuació en Matèria d'Ocupació 2018, publicat en el DOGC núm. 7821, de data 01/03/2019 i 6 corresponents al Pla d'Actuació en Matèria d'Ocupació 2020.

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

Tercera.- Sol·licituds

3.1 Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés de selecció hauran de fer-ho constar mitjançant instància (ajustada al model oficial i normalitzat) facilitada en el Registre General d'aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal. Les instàncies es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC.

3.2. Els/les aspirants podran també presentar-se per qualsevol dels mitjans admesos per l'article 16.4. b), c), d) i e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

3.3. En cas de presentar la instancia per correu administratiu, els/les aspirants hauran de comunicar al Departament de Recursos Humans, abans de finalitzar el termini, la presentació de la instancia a l'oficina de Correus, mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat en què s'identifiqui la persona aspirant i el procediment de selecció al que es concorre i el numero de certificat de la remesa. Serà vàlid el correu electrònic si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dades i s'identifica fidedignament al remitent i al destinatari.

No obstant, transcorreguts 3 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació d'instàncies sense que s'hagués rebut la instància, no serà admesa en cap cas.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO