Información del trabajo
Bases que deben regir la convocatoria de concurso-oposición libre para el nombramiento con carácter de funcionario de un/a auxiliar administrativo/a para el Ayuntamiento de La Pobla de Segur (Lleida)
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de La Pobla de Segur (Lleida)
Tipo de convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría/s: Administración General, Administrativo/a, Técnico, Auxiliar, ...
Sub Categoría: Auxiliar Administrativo/a
Selección de: Personal Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazas convocadas: Un/a auxiliar administrativo/a
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Vía de acceso: Ingreso libre
Código postal: 25500
Publicado: 24-11-2020
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 1
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 23-11-2020
Plazo fin presentación de Solicitudes: 13-12-2020
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8278 (23/11/2020)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de La Pobla de Segur (Lleida)

ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases que deben regir la convocatoria de concurso-oposición libre para el nombramiento con carácter de funcionario de un/a auxiliar administrativo/a para el Ayuntamiento.

Texto y ficha Versión PDF (51.08 KB)

Modificación / Corrección de errores
Bases de la convocatoria

1. OBJECTE

Aquestes bases regulen la convocatòria de concurs oposició lliure per al nomenament amb caràcter de funcionari/funcionària d'un/a auxiliar administratiu, actualment vacant, per a l'Ajuntament de la Pobla de Segur

2. LLOC DE TREBALL

La Pobla de Segur

3. NOMBRE DE LLOCS

Un

4. CATEGORIA PROFESSIONAL

Grup de classificació C2 i complement de destí 16.

5. RETRIBUCIONS

18.321,28 € bruts anuals (14 pagues).

6. JORNADA LABORAL

Jornada completa (37,5 hores setmanals).

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

10. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES I DOCUMENTS

Les instàncies i documents adjunts es presentaran al registre electrònic de l'Ajuntament (en aquest cas amb signatura digital) o, de manera presencial, al registre general de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.30 h o en la forma assenyalada a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. Les bases i la convocatòria també es publicaran a l'E-TAULER de l'ajuntament. Els restants anuncis que derivin del procés de selecció tan sols es publicaran a l'E-TAULER.

Les persones aspirants que presentin les sol·licituds a través de les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert, per tal de ser datades i segellades per la persona funcionària de correus abans de la seva certificació. Els aspirants hauran de fer tramesa del justificant de presentació a l'Ajuntament de la Pobla de Segur (ajuntament@lapobladesegur.cat), només així s'entendrà que van tenir entrada el dia de la seva presentació a correus.

La presentació de sol·licitud no està sotmesa a cap taxa.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es