Información del trabajo
Bases para la cobertura mediante el sistema de concurso-oposición de una plaza de técnico/a superior en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Sant Boi de Llobregat, Spain 44 Días Hace
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tipo de convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría/s: Administración General, Administrativo/a, Técnico, Auxiliar, ...
Sub Categoría:
Selección de: Personal Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazas convocadas: Una plaza de técnico/a superior
Plazo de solicitud: => 20 días hábiles - -
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Vía de acceso: 
Código postal: 08830
Publicado: 22-01-2021
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 1
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 22-01-2021
Plazo fin presentación de Solicitudes: 19-02-2021
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Sant Boi de Llobregat, Spain
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8323 (22/01/2021)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

ANUNCIO sobre aprobación de las bases para la cobertura mediante el sistema de concurso-oposición de una plaza de técnico/a superior(N404/2020/000044).

Texto y ficha Versión PDF (595.37 KB)

Modificación / Corrección de errores
Bases de la convocatoria

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 30 de desembre de 2020 ha adoptat l'acord següent:

 

“Primer.- Aprovar les bases per a la cobertura mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de tècnic/a superior, de l'escala d'Administració General, subescala tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A1, segons la classificació del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'Octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic;

 

Segon.- Obrir la convocatòria per a la cobertura mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de tècnic/a superior, de l'escala d'Administració General, subescala tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A1, segons la classificació del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'Octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic;

La present convocatòria està oberta a tothom que compleixi els requisits que es preveuen a les bases per les quals s'ha de regir el procés de selecció.

 

Tercer.- Les bases de la convocatòria seran publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província (BOP). L'anunci de la convocatòria serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Boletín Oficial del Estado (BOE) indicant el número i data de la publicació de les bases. Les bases i l'anunci seran exhibits al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la intranet municipal.

 

Quart.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació al DOGC o al BOE.

 

Cinquè.- Establir que la resolució mitjançant la qual s'aprova la llista d'admesos/es i exclosos/es es publicarà al DOGC o bé es notificarà als afectats en qualsevol de les formes previstes ens els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015 de l'1 d'Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."

 

El text íntegre de les bases i de la corresponent convocatòria ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 14 de gener de 2021.

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

Quart.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació al DOGC o al BOE.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO