Información del trabajo
Modificación de la oferta pública de empleo de estabilización del año 2018 en el Ayuntamiento de Anglès (Girona) Nueva
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Anglès (Girona)
Convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría/s convocada/s: Varias Categorías
Sub Categoría:
Selección de: Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazo de solicitud: => Pendiente de convocatoria/s - -
Proceso selectivo: [Seleccione...]
Acceso: Consolidación / Estabilización de Empleo
Código postal: 17160
Publicado: 16-09-2020
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Pendiente de convocatoria/s
Número de plazas convocadas: 0
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 16-09-2020
Plazo fin presentación de Solicitudes: 31-12-2020
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 8226 (16/09/2020)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Anglès (Girona)

ANUNCIO sobre modificación de la oferta pública de empleo de estabilización del año 2018 (exp. X2020001315 - 1454-000002-2020).

Texto y ficha Versión PDF (37.82 KB)

Modificación / Corrección de errores
Descripción / Bases de la convocatoria

La junta de govern Local, en sessió ordinària de data 3 de setembre de 2020 i a reserva del text que resulti de l'aprovació de l'acta corresponent, per unanimitat dels assistents ha adoptat el següent acord, que literalment diu:

“(...)

PRIMER.- Modificar l'oferta pública d'ocupació d'estabilització de l'any 2018 en el sentit següent:

a.- Excloure de l'oferta 5 places de personal laboral de la categoria auxiliar administratiu/iva.

b.- Incorporar a l'oferta d'ocupació pública del personal funcionari les següents places, amb reserva d'una de les places per personal amb discapacitat.

Escala

Subesc.

Núm. Places

Grup

Places reservades a personal amb discapacitat

Sistema de selecció

Administració general

.

Auxiliar

5

C2

1

Concurs oposició

 

SEGON.- Ordenar la publicació de l'oferta pública al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament per complimentar els aspectes de publicitat requerits per la legislació aplicable.”

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte administratiu, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes
Comentarios de Facebook
Aplica ya

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es