Información del trabajo
Bases y la convocatoria de las pruebas selectivas que deben regir la selección de un encargado/a de la brigada municipal en régimen de laboral temporal y creación de una bolsa de trabajo, en el Ayuntamiento de La Cellera de Ter (Girona)
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de La Cellera de Ter (Girona)
Tipo de convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría/s: Personal de Oficios Varios
Sub Categoría:
Selección de: Personal Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazas convocadas: Un encargado/a de la brigada municipal en y creación de una bolsa de trabajo
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: [Seleccione...]
Vía de acceso: 
Código postal: 17165
Publicado: 24-11-2020
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 1
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 24-11-2020
Plazo fin presentación de Solicitudes: 14-12-2020
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8279 (24/11/2020)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de La Cellera de Ter (Girona)

EDICTO sobre aprobación de las bases y la convocatoria de las pruebas selectivas que deben regir la selección de un encargado/a de la brigada municipal en régimen de laboral temporal y creación de una bolsa de trabajo (exp. X2020000851).

Texto y ficha Versión PDF (312.38 KB)

Modificación / Corrección de errores
Bases de la convocatoria

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

És objecte d'aquesta convocatòria la provisió d'una plaça per la selecció d'un encarregat/da de la brigada municipal en règim de personal laboral temporal i creació d'una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

Les retribucions a percebre seran les que correspongui en el moment de la contractació, d'acord amb el mateix marc normatiu que s'aplica a la plantilla municipal.

Aquestes Bases seran de compliment obligatori, en el moment en què s'efectuï la convocatòria del procés selectiu, per totes aquelles persones que d'una o altra manera hi participin.

La dedicació és del 100% de la jornada (37,5 hores)

Salari base: C2

Complement de destí : 18

Complement específic: 724,33€

El procés selectiu regulat en aquestes Bases es configura com a un procediment àgil que respecta els principis d'igualtat, mèrit i capacitat regulats a l'article 1.3 b) i 10.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de l'EBEP. Així mateix també dona compliment al requisit de la publicitat atès que la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i les Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal.

Les retribucions a percebre seran les que correspongui en el moment de la contractació, d'acord amb el mateix marc normatiu que s'aplica a la plantilla municipal.

Aquestes Bases seran de compliment obligatori, en el moment en què s'efectuï la convocatòria del procés selectiu, per totes aquelles persones que d'una o altra manera hi participin.

Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica de protecció de dades.

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

QUARTA. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, adreçades a l'alcalde-president de la Corporació, s'han de presentar, mitjançant instància segons model adjunt (Annex II), en el Registre electrònic de l'Ajuntament de la Cellera de Ter o bé, en hores d'atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, al Registre General de l'Ajuntament (Avinguda Nostra Sra. de Montserrat, 20 17165, la Cellera de Ter) o en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació.

Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i es publicaran igualment en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, i a la web municipal https://lacelleradeter.cat/ .

Així mateix, es publicarà un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb menció del número del Butlletí Oficial de la Província on s'hagi publicat el text íntegre.

En la sol·licitud, les persones aspirants hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sense perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

No obstant això, en el cas que les persones aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català, cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l'inici de les corresponents proves.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es