Información del trabajo
Bases y convocatoria para el proceso selectivo del concurso oposición libre para la constitución de una bolsa de educadores/as para la guardería municipal, en el Ayuntamiento de El Bruc (Barcelona) Nueva
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de El Bruc (Barcelona)
Tipo de convocatoria: Bolsa de trabajo
Categoría/s convocada/s: Profesor/a, Maestro/a, Educador/a, ...
Sub Categoría: Educador/a Infantil
Selección de: Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Acceso: Turno Libre
Código postal: 08294
Publicado: 17-10-2020
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 0
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 16-10-2020
Plazo fin presentación de Solicitudes: 05-11-2020
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8248 (16/10/2020)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de El Bruc (Barcelona)

ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la convocatoria para el proceso selectivo del concurso oposición libre para la constitución de una bolsa de educadores/as para la guardería municipal.

Texto y ficha Versión PDF (120.26 KB)

Modificación / Corrección de errores
Descripción / Bases de la convocatoria

Primera. - Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de selecció per a la constitució d'una Borsa de treball d'educador/a per a l'escola bressol municipal “La Cadireta” del Bruc, per a cobrir les places vacants substitucions o les necessitats de personal (a temps complet o a temps parcial) motivades per substitucions derivades de qualsevol incidència, ja sigui per a cobrir possibles suplències, per a casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions de contractes, cobertures de vacants de forma temporal, eventualitats per acumulació de tasques i altres situacions que posin de manifest la necessitat de contractar personal laboral temporal.

Les contractacions temporals es formalitzaran seguint les normes de funcionament de la borsa de treball que es regulen a la base 10 de la present convocatòria.

A aquestes bases els seran d'aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, d'aprovació del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic –TREBEP-; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals i la resta de normativa vigent en la matèria.

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

2. Termini de presentació de la sol·licitud.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud en el termini de 20 dies naturals comptadors des de la publicació de la convocatòria i corresponents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'inici es computarà a partir de l'endemà de la última publicació esmentada a l'apartat anterior.

La presentació de la sol·licitud fora de l'esmentat termini comporta l'exclusió de l'aspirant.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es