Información del trabajo
Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de arquitecto/a superior en el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona)
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona)
Convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría de Empleo: Arquitecto/a
Sub Categoría: Arquitecto/a Superior
Selección de: Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Acceso: Turno Libre
Código postal: 08395
Publicado: 30-07-2020
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 1
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 30-07-2020
Plazo fin presentación de Solicitudes: 27-08-2020
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 8189 (30/07/2020)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona)

ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de arquitecto/a superior para la ejecución de un programa de redacción de planes y proyectos municipales y tramitación de licencias (núm. 53/2020, exp. 808/2020).

Texto y ficha Versión PDF (91.52 KB)

Modificación / Corrección de errores
Descripción / Bases de la convocatoria

1. OBJECTE

1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procés selectiu per al nomenament temporal d'un/a Arquitecte/a superior, mitjançant concurs oposició lliure, per a l'execució d'un programa 'Redacció de plans i projectes municipals i tramitació de llicències', i per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir de manera temporal o per atendre necessitats urgents i inajornables, vinculat a l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

2. La present convocatòria es justifica en l'article 10.1 c) i 10.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que permet el nomenament de funcionaris interins, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni la circumstància de la necessitat d'execució de programes de caràcter temporal i, en concret, per la necessitat urgent d'incorporar interinament una persona amb qualificació i experiència professional suficient per assumir les tasques de l'execució del programa 'Redacció de plans i projectes municipals i tramitació de llicències' vinculat a l' Àrea de Serveis Territorials.

3. El procés selectiu regulat en aquestes bases es configura com un procediment àgil que respecta els principis d'igualtat, mèrit i capacitat regulats a l'article 10.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com a l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

4. Aquestes bases seran de compliment obligatori, en el moment en que s'efectuï la convocatòria per a cobrir el lloc de treball, per totes aquelles persones que d'una o altra manera participin en el procés de selecció.

5. La vigència de la borsa de treball creada mitjançant aquest procés selectiu serà la durada del programa, a no ser que en aquest període s'esgoti la borsa de persones disponibles i calgui dur a terme una nova convocatòria.

6. Els i les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica de protecció de dades.

Plazo (*) de presentación de solicitudes

h) El termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es