Información del trabajo
Bases que tienen que regir la convocatoria de pruebas selectivas para generar una bolsa de trabajo para la selección de un/a técnico/a medio/a de Diversidad y Ciudadanía e Igualdad en el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona) Nueva
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona) Sant Pere de Ribes, Spain 6 Días Hace
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Convocatoria: Bolsa de empleo
Categoría/s convocada/s: Técnico/a
Sub Categoría: Técnico/a Medio
Selección de: Funcionario y Laboral
Grupo / Subgrupo: 
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Acceso: 
Código postal: 08810
Publicado: 15-09-2020
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 0
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 15-09-2020
Plazo fin presentación de Solicitudes: 05-10-2020
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Sant Pere de Ribes, Spain
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 8225 (15/09/2020)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona)

ANUNCIO sobre aprobación de las bases que tienen que regir la convocatoria de pruebas selectivas para generar una bolsa de trabajo para la selección de un/a técnico/a medio/a de Diversidad y Ciudadanía e Igualdad para poder cubrir programas de subvenciones y acumulaciones de tareas del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, por concurso-oposición de personal laboral / funcionario temporal.

Texto y ficha Versión PDF (58.37 KB)

Modificación / Corrección de errores
Descripción / Bases de la convocatoria

1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria de selecció de personal crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de diversitat i ciutadania i igualtat per tal de poder cobrir programes de subvencions i acumulacions de tasques de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

PLAÇA: Tècnic/a mitjà/na de diversitat i ciutadania i igualtat.

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

3)PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

La presentació d'instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art.66 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació al DOGC. Les bases també es publicaran al BOP integres.

Les posteriors publicacions es faran en el taulers d'anuncis municipals i en la pàgina web municipal: <http://www.santperederibes.cat>

Podran presentar-se les instàncies a les Oficines d'Atenció al Ciutadà del municipi de 8,30h a 14 hores de dilluns a divendres. En cas de voler presentar les instàncies per les tardes podeu consultar els dies disponibles i horaris a la web municipal www.santperederibes.cat , o al telèfon 938967300 o a les pròpies Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Les instàncies sol·licitant prendre part al concurs, a les quals els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a aquestes bases, i que es comprometen a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, s'adreçaran al President de la Corporació, i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es