Información del trabajo
Bases de selección para la provisión de tres plazas de agente de la Policía Local por el sistema de concurso oposición libre, en el Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona) Nueva
Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona) Sentmenat, Spain 4 Días Hace
Vista General
Organismo / Unidad convocante: Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona)
Tipo de convocatoria: Oferta de Empleo Público
Categoría/s convocada/s: Policía Local, Guardia Urbana, Policía Portuaria, ...
Sub Categoría: Agente de la Policía Local / Guardia Urbana
Selección de: Funcionario de Carrera
Grupo / Subgrupo: 
Plazo de solicitud: => 20 días naturales - -
Proceso selectivo: [Seleccione...]
Acceso: 
Código postal: 08181
Publicado: 17-10-2020
Requerimientos
Educación mínima: Seleccione una opción
Título:
Requisitos: Seleccione una opción
Estado del trabajo
Estado de la convocatoria: Plazo de inscripción abierto
Número de plazas convocadas: 3
Plazo inicio presentación de Solicitudes: 16-10-2020
Plazo fin presentación de Solicitudes: 05-11-2020
Share on Google+ Friend Feed Share on Blog Linkedid MySpace Twitter Yahoo Share on Digg Share on facebook
Ubicación
Sentmenat, Spain
Anuncio en Boletín / Diario Oficial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8248 (16/10/2020)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona)

ANUNCIO sobre aprobación de las bases de selección para la provisión de tres plazas de agente de la Policía Local por el sistema de concurso oposición libre (exp. 1916/2020).

Texto y ficha Versión PDF (59.49 KB)

Modificación / Corrección de errores
Descripción / Bases de la convocatoria

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'agent de la policia local, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, C-2, dotades amb un sou anual corresponent al grup C-1 a efectes administratius de caràcter econòmic, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Aquesta plaça podrà incrementar-se amb un nombre igual a les places que quedin, vacants o vacants com a conseqüència de la renúncia o no incorporació de la persona adjudicatària de la convocatòria d'una plaça d'agent de la Policia local mitjançant concurs específic de mobilitat administrativa.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l'Ajuntament.

Forma y plazo (*) de presentación de solicitudes

TERCERA. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al registre General de l'ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al president/a de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, es lliuraran en les oficines de correus, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només així s'entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació en correus. L'ús d' aquesta modalitat s'ha de comunicar ineludiblement durant el termini de presentació de les sol·licituds al correu electrònic de l'Ajuntament, sentmenat@sentmenat.cat.

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona i que prenen el compromís de portar armes de foc, d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la seva valoració. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.

Comentarios de Facebook
Aplica ya

Boletín Empleo GOB.es

Boletín semanal GOB.es - Empleo público

Boletín Empleo UDA-UE

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE

Trabajar para la UE

European Personnel Selection Office - EPSO

Buscar Empleo GOB.es

Buscador de convocatorias de empleo público - GOB.es